Консорциумът е сформиран на базата на опита и експертизата на партньорите в тематичната област на проекта, както и актуалността на основните акценти на дейностите за съответните държави – възпитание на учениците да уважават и ценят другостта и многообразието в заобикалящия ни свят. Друг аспект, който беше отчетен при сформирането на партньорството, беше подбор на партньори, които са от държави по външните граници на ЕС.

Фондация “Просвета – София” (България) – координатор на проекта

Център за неформално образования (Center of non formal education AENAO_ – Гърция

Политехнически институт (Instituto Politecnico de Santarem) – Португалия

Фондация “Алтиус” (Fundación ALTIUS) – Испания

Регионално управление на образованието (The Dolj County School Inspectorate) – Румъния

Университет за социални науки (University of Social Sciences) – Полша

ОУ “Братя Миладинови” – Бургас, България

54 СУ “Св. Иван Рилски” – София, България

17 СУ “Дамян Груев” – София, България

Фондация “Просвета – София” – координатор

Фондация „Просвета – София“ е неправителствена организация, oснована през 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Нейната мисия е да подкрепя модернизацията на българското образование и да работи за подобряване на качеството му. Тя подкрепя прилагането на водещи европейски и световни стандарти в българското училищно образование чрез различни инициативи.

Фондация „Просвета – София“ има богат опит в провеждането на семинари с цел обучение и информираност. През почти 15-те години от съществуването си фондацията е организирала над 400 семинара с учители по актуални проблеми свързани с учебния процес в предучилищното образование и начален етап, както и прилагането на съвременни методически подходи в обучението по основните дисциплини преподавани от 5-ти до 12-ти клас. Фондацията има опит в провеждането на семинари с различна тематична насоченост, вкл. свързани с прилагането на делегирани бюджети, с ефективни начини за създаване на работещи обществени съвети в училищата , с изграждане и подкрепа на доверие в държавните и общински училища сред местните общности и др.

Фондация „Просвета-София“ е подизпълнител на Министерството на образованието и науката в България във връзка с реализирането на редица проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са спечелени в оспорвани конкурсни процедури в публични обществени поръчки.

 • „Аналитична и информационна подкрепа за апробиране на модела за инспекция на образованието“, 2012-2014 г., BG051PO001-3.2.05 включващ:

– Анализ и оценка на установената система от критерии и показатели за оценка на постигнатото качество на образованието, както е предложено в държавния образователен стандарт за инспекция;

– Анализ и оценка на планирания проект за методология, методи и средства за инспекция съгласно държавните образователни стандарти при извършване на инспекцията.

 • „Създаване на тестови задачи за текущ преглед и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабо грамотни лица на възраст над 16 години, които участват в курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на знания за 5,6 и 7 клас“, 2012–2013, BG051PO001-4.3-01
 • „Разработване на теми, включващи интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици“, 2013 – 2014, BG051PO001-4.3.02. Разработвани са 80 теми с интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от 5 до 12 клас. За всеки клас са разработени по 10 теми с интерактивни упражнения, които са съобразени с етапите на кариерното развитие на учениците.

Фондацията работи активно и по европейски образователни проекти финансирани по програма “Еразъм+”.

Експертите и сътрудниците, с които работи фондацията, имат опит в обучението на учители и разработването на учебно съдържание за всички етапи на училищното образование, както и в създаването на сценарии за мултимедийни приложения, които се възлагат на външни изпълнители от водещи мултимедийни компании в сферата на образованието.

Център на неформалното образование (AENAO) – Гърция

AENAO има за цел:

 • Да работи за подобряване на здравето на хората чрез създаване на мрежи и реализиране на проекти, базирани на методи от неформалното образование и методологията за учене чрез преживяване;
 • Да развива общественото съзнание по отношение на здравето;
 • Да информира обществото по въпроси, свързани с наука, култура, религия и образование;
 • Да реализира национални и международни проекти в сътрудничество с надеждни партньори, с цел обмен на опит и добри практики;
 • Да работи по програми и проекти, които насърчават социалното сближаване, защитават човешките права и допринасят за опазването на околната среда;
 • Да подпомогне жените да предприемат инициативи и да подобряват социално-икономическото си положение;
 • Да се даде възможност на младите хора да развиват и усъвършенстват личните си умения;
 • Да се подобри информираността на обществото за иновативни програми и дейности, които са в съответствие с целите на организацията и да се разпространяват постигнатите резултати чрез конференции, семинари, срещи и др;
 • Да организира кампании и инициативи, които са в полза на обществото.

Създадените обучителни ресурси на AENAO в областта на популяризирането на здравето са признати от националните образователни власи като учебен материал и тяхното включване в учебната програма е препоръчано от регионалните образователни власти. Проектите Captain Cook и Crash бяха отличени като „най-добри практики“ на национално ниво.

AENAO е активен член на здравната мрежа INGO и на мрежата ORESTIS (които популяризират и насърчават дейности в сферата на правосъдието).

През 2008 г. в пилотен проект AENAO въведе неформално образование в университетските среди. Проектът имаше много положително въздействие сред студентите и неформалното образование беше прието като стратегическо в магистърските степени.

Aenao си сътрудничи със училища, младежки клубове, общински здравни центрове и местни власти и изпълнява проекти, които са породени от оценката на нуждите на целевите групи.

През 2008 г. Aenao стартира проекта „Зависимост за живот“, който се занимава с превенция на тютюнопушенето в Македония, в сътрудничество с Регионалния здравен орган на Централна Македония и местните администрации в сферата на опазването на здравето. Обучителният материал, който беше изработен като резултат, спечели първа награда и беше включен в учебната програма.

Политехнически институт от Сантарем (IPSantarém) – Португалия

Политехническият институт в Сантарем е висше учебно заведение, което започва своята дейност през 1979 г. и се състои от следните факултети: Образование, Мениджмънт, Технологии, Здравеопазване, Спорт и Селско стопанство.

Факултет „Образование“ в Сантарем е създаден с указ № 513-T / 79 като един от факултетите на Политехническия институт в Сантарем и е институция на висшето образование, която развива следните дейности: обучение на студенти, научни изследвания, услуги в полза на обществото и сътрудничество с партньорски организации на местно и международно ниво във връзка с реализирането на дейности от общ интерес.

Във факултета понастоящем има 696 студенти, които се обучават за преподаватели в следните специалности: „Първи цикъл на основно образование“, „Образование в детска възраст“, „Социално образование“, „Културна анимация“ и „Образование насочено към местните общности“, „Образование и комуникация“, „Визуални изкуства и мултимедия“.

Факултет „Образование“ също така се фокусира върху курсове за обучение, за да отговори на професионалните, гражданските и културните потребности в обществото като цяло. Ние насърчаваме иновативните практики за учители на всички образователни нива в различни области, напр. изкуства; ИКТ; Мултимедия, междукултурна комуникация и т.н.

Педагогическият факултет към IPSantarem има богат опит по програми Леонардо да Винчи, Еразъм+ и множество други европейски и национални програми. Академичната общност смята, че участието в програмите „Еразъм +“ дава възможност за разработване на продукти и придобиване на опит, които разширяват хоризонтите, развиват ума и позволяват на участващите страни да станат истински европейски граждани с разбиране за други култури и образователни системи.

Фондация “Алтиус” (Fundación ALTIUS) – Испания

Фондация Altius е организация с нестопанска цел, създадена през 2002 г. Фондацията насърчава различни инициативи за образование, обучение, заетост, социална интеграция и сътрудничество за развитие. Altius е ключов участник по отношение на насърчаването и улесняването на участието на младите хора в социалния живот, като се фокусира върху нуждите на хората в неравностойно положение.

Фондацията е домакин на един от информационните центрове на EUROPE DIRECT (EDIC), поддържан от ЕК. Основната цел е доближаването на ЕС до гражданите, като се предоставя информация, съвети и помощ относно политиките и програмите на ЕС.

Altius изпълнява важни програми за насърчаване на доброволчеството:

– 1 килограм помощ (http://1kilodeayuda.org) функционира вече над 15 години, като се подкрепя от повече от 200 доброволци, въвеждайки нова концепция за солидарност: способността да помагаме всеки ден в годината по обикновен начин.

– I cook employment (http://yococinoempleo.org) осигурява възможности за работа и обучение, както и храна за покриване на основните нужди на търсещите работа. В проекта се включват над 100 доброволци.

Регионално управление на образованието за област Долж (Inspectoratul Școlar Județean Dolj) – Румъния

Училищният инспекторат е публична институция, която осигурява насочващи дейности, координация и контрол въз основа на най-високите професионални стандарти по отношение институциите, които предоставят училищно образование и обучение в област Долж.

Основната роля на училищния инспекторат е да допринася за качеството на образователните услуги, непрекъснатото подобряване и ефективност на регионалната и/или националната образователна система и нейната съвместимост с европейските системи. Инспекторатът:

 • координира всички публични и частни образователни дейности от всички училища в окръг Долж: предучилищно, начално, средно и средно специално образование;
 • подпомага прилагането на националната образователна стратегия в нашия окръг;
 • основава се на стратегическа комуникация между румънското министерство на образованието и всички училища от нашия окръг;
 • осигурява качеството на образователния процес;
 • подкрепя институционалното развитие на училищата за укрепване на тяхната автономия в съответствие с националните стандарти;
 • изпълнява решенията и процедурите, които се вземат на национално ниво в нашия окръг.

Университет за социални науки (Spolezna Akademia Nauk)  – Полша

Университетът за социални науки е най -голямата частна образователна институция в Полша, с повече от 25 години опит. Това е най-популярният непубличен университет в Полша според Министерството на науката и висшето образование. Той осигурява висококачествено образование на студенти от цял ​​свят. Университетът предлага широка гама от бакалавърски и магистърски програми. Той предлага и MBA програми, докторантури и уникална американска магистърска програма в сътрудничество с университета Clark.

Целта на университета е да предостави на студентите и завършилите специализирани знания и практически умения, необходими на пазара на труда на 21 -ви век, както на местно, така и на международно ниво. Поради това всички негови програми се разработват в тясно сътрудничество с компании и институции-партньори и предоставят на студентите възможност да участват в стажантски програми и различни проекти в реална бизнес среда. Образователните програми на университета отразяват нуждите на бързо променящия се свят. Актуални специалности: Международен бизнес мениджмънт, Компютърни науки, Международен туризъм и хотелиерство и много други.

Без съмнение добре оборудваната дидактическа и изследователска база са силната страна на университета. Тя дава възможност за ефективно преподаване и прави възможно извършването на различни научни и изследователски проекти. Това, което отличава помещенията му, е модерният и функционален дизайн. Нещо повече, Университетът е удобно разположен в центъра на големите градове: Варшава, Лодз и Краков и клон в Лондон.

Университетът по социални науки също предлага, със съдействието на Студентския кариерен център, обмен на студенти в рамките на програма Еразъм+ и двустранни споразумения с престижни университети-партньори по целия свят и други допълнителни дейности, включително спорт, запознаване с полската култура, разглеждане на забележителности, студентски събития и състезания.

 

 
flag_eu_380x256
Финансираща институция: Еразъм + Ключова дейност 2:
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Стратегически партньорства за училищното образование