Η κοινοπραξία έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία στη θεματική του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και τη σημασία του σεβασμού και της αποτίμησης στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα στα πλαίσια των εταίρων  με όλους τους εταίρους που προέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Prosveta Ίδρυμα-Σόφια – Βουλγαρία (Συντονιστής)
Κέντρο της μη τυπικής εκπαίδευσης AENAO – Ελλάδα
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Πόρτο Σάντο – Πορτογαλία
Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης “Danilo Dolci” – Ιταλία

partners_banner_800x120


flag_eu_380x256
φορέας χρηματοδότησης: Erasmus + Κύρια Δραστηριότητα 2:
Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση

ΙΔΡΥΜΑ PROSVETA-SOFIA

Το ίδρυμα PROSVETA της Σόφιας είναι μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2007 ως νομικό πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό δημόσιο όφελος. Αποστολή του είναι να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής εκπαίδευσης και να εργαστεί για να βελτιώσει την ποιότητά της. Στηρίζει την εφαρμογή κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων στη βουλγαρική σχολική εκπαίδευση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Το ίδρυμα της Σόφιας έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. Για τα επτά χρόνια της ύπαρξής του έχει οργανώσει πάνω από 250 εργαστήρια με δασκάλους σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία βασικών θεμάτων που διδάσκονται από την 5η έως και την 12η βαθμίδα. Έχει οργανώσει μια σειρά εργαστηρίων με διευθυντές σχολείων για την εφαρμογή  θεμάτων  που σχετίζονται με αποτελεσματικούς τρόπους σύστασης σχολικών συμβουλίων, για την οικοδόμηση και υποστήριξη της αξιοπιστίας των δημόσιων σχολείων στις τοπικές κοινότητες, κλπ.

Το Ίδρυμα PROSVETA -ΣΟΦΙΑ έχει υπεργολαβία από το Υπουργείο Παιδείας για την εκτέλεση ορισμένων έργων μετά από αυστηρές διαδικασίες  ανοικτού διαγωνισμού σε δύο έργα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού:

“αναλυτική και πληροφοριακή υποστήριξη του επι δοκιμασία μοντέλου επιθεώρησης εκπαίδευσης ” έργο, 2012-2014, BG051PO001-3.2.05 που περιλαμβάνει:

-Ανάλυση και αξιολόγηση του καθορισμένου συστήματος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που έχει επιτευχθεί, όπως προτείνεται στο κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο για επιθεώρηση ·

-Ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιαζόμενου σχεδίου για τη μεθοδολογία του κρατικού εκπαιδευτικού προτύπου επιθεώρησης, τις μεθόδους και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

“δημιουργία εργασιών δοκιμής για συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των αναλφάβητων και κακώς εγγραμμάτων ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών που συμμετέχουν σε μαθήματα αλφαβητισμού και μαθήματα για να κυριαρχήσει το μαθησιακό περιεχόμενο για 5, 6 και 7. Κατηγορίες  “έργο, 2012-2013, BG051PO001-4.3-01

“ανάπτυξη θεμάτων όπως διαδραστικές ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές “, 2013-2014, BG051PO001-4.3.02. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη 80 θεμάτων με διαδραστικές ασκήσεις για την επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών από την 5η έως την 12η βαθμίδα. 10 θέματα με διαδραστικές ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί για κάθε βαθμίδα που είναι προσαρμοσμένα στα στάδια της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των μαθητών.

Οι ειδικοί και συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι έμπειροι στην παροχή εκπαίδευσης σε καθηγητές και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό σεναρίων για αντικείμενα πολυμέσων που ανατίθενται σε εταιρείες πολυμέσων.

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italy

Το Centro per Lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” βασίζεται στην εμπειρία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τον Danilo Dolci και τους συνεργάτες του, η οποία ξεκίνησε στην Ανατολική Σικελία πίσω στο 1952. Το κέντρο προήλθε από την ανάγκη να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες μια πραγματικότητα που δεσμεύεται να επιλύσει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας ένα δημιουργικό χώρο στον οποίο η ευαισθητοποίηση και ο σχεδιασμός από κάτω προς τα πάνω ήταν το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή.

Από την αρχή, ο κύριος στόχος του Κέντρου ήταν οι μη βίαιες εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας – η αμοιβαία μαιευτική προσέγγιση – ικανή να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική επικράτεια.

Επί του παρόντος, το Centro per Lo Sviluppo CREATIVO “Ντανίλο Dolci” είναι μια μη κερδοσκοπική Ένωση που περιλαμβάνει νέους και ενηλίκους, η οποία δρα κυρίως μέσω έργων στον εκπαιδευτικό τομέα και διεξάγεται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

www.danilodolci.org

Aenao – Greece

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προώθηση της υγείας, με την ευρεία έννοια, και την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ επιστήμης, πολιτισμού και θρησκείας. Καταλαμβάνει μια ομάδα επιστημόνων-εθελοντών και συντονίζεται από έμπειρους επιστήμονες.

Η AENAO έχει ως στόχους:

  • Τηνπροώθησητηςυγείαςμετηδημιουργίαδικτύωνκαιτηνυλοποίησηέργωνπουβασίζονταιστηνμητυπικήμάθηση.
  • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιαθέματαπουαφορούντηνεπιστήμημετηνευρείαέννοια, τονπολιτισμό, τηθρησκείακαιτηνεκπαίδευση.
  • Τηδιεκπεραίωσηεθνικώνκαιδιεθνώνσυνεργασιώνμεαξιόπιστουςπράκτορες, μεσκοπότηνανταλλαγήεμπειριώνκαιβέλτιστωνπρακτικών.
  • Τοσχεδιασμόπρογραμμάτωνπουενθαρρύνουντηνκοινωνικήσυνοχή, προστατεύουνταανθρώπιναδικαιώματακαισέβονταιτοπεριβάλλον.
  • Τηνεξουσιοδότησητωνγυναικώννααναλάβουνπρωτοβουλίεςκαιναβελτιώσουντηνκοινωνικο-οικονομικήτουςκατάσταση.
  • Τηνενίσχυσητωννέωνκαιτηνοικοδόμησητωνπροσωπικώντουςδεξιοτήτων.
  • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιακαινοτόμαπρογράμματακαιδραστηριότητες.
  • Τηνοργάνωσηεκστρατειώνκαιπρωτοβουλιώνπουωφελούντηνκοινωνία.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ στον τομέα της προαγωγής της υγείας (πρόγραμμα «ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ» το οποίο ασχολείται με την πρόληψη του καπνίσματος) κέρδισε το πρώτο βραβείο και έχει προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Επιπλέον τα προγράμματα «CAPTAIN COOK» το οποίο εστιάζει στον υγιεινό τρόπο ζωής και «CRASH TEST REVISED», που ασχολείται με τη διαχείριση συγκρούσεων έγιναν «καλές πρακτικές».

Η ΑΕΝΑΟ είναι ενεργό μέλος του Ιδρύματος «HEALTHY NETWORK», «ORESTIS» και ANNA LINDH FOUNDATION.

Η οργάνωση έχει μεγάλη εμπειρία σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα. Οι θεματικές υλοποιούνται μέσω της μη τυπικής μάθησης.

Το 2008 η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, εισήγαγε μη τυπική εκπαίδευση στις ρυθμίσεις του Πανεπιστημίου. Το έργο είχε πολύ θετικό αντίκτυπο μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου και της μη τυπικής εκπαίδευσης και υιοθετήθηκε ως στρατηγική μέθοδος σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ συνεργάζεται με σχολεία, συλλόγους νεολαίας, δήμους, κέντρα υγείας και τοπικές αρχές και υλοποιεί έργα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων.

IPSantarém – Portugal

Το Πολυτεχνείο Σανταρέμ είναι θεσμός της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριτογενές επίπεδο) που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1979 και αποτελείται από τις ακόλουθες σχολές: Γεωργίας, Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Διαχείρισης, Τεχνολογίας και Υγείας.

Το ανώτερο σχολείο της εκπαίδευσης του Σανταρέμ(ESES)  δημιουργήθηκε από το διάταγμα-νόμος 513-τ/79 της 26ης Δεκεμβρίου ως οργανική ενότητα του Πολυτεχνείου του Σανταρέμ και είναι θεσμός τριτογενούς επιπέδου, με στόχο τη διδασκαλία, την έρευνα, την υπηρεσία στην Κοινότητα και συνεργασία με εθνικές και ξένες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχουν 696 φοιτητές, λειτουργεί και εκπαιδεύει φοιτητές στον  Πρώτο Κύκλο της Βασικής Εκπαίδευσης, την Παιδική Εκπαίδευση, την Κοινωνική Εκπαίδευση, την Πολιτιστική Εμψύχωση και την Κοινοτική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία Πολυμέσων και Εικαστικών Τεχνών και Πολυμέσων.

Το ESES επικεντρώνεται επίσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την κάλυψη των επαγγελματικών, αστικών και πολιτισμικών αναγκών που γίνονται αισθητές σε όλη τη ζωή και στην κοινωνία. Το σχολείο μας προωθεί καινοτόμες πρακτικές για εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων σε διάφορους τομείς, π.χ. τέχνες, ΤΠΕ, Πολυμέσα, διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ άλλων.

Το ESES εχει προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματα Leonardo da Vinci και Erasmus + και πολλά άλλα ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα. Η σχολική κοινότητα θεωρεί ότι η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus + παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθούν προϊόντα και να αποκτηθούν  εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντες,  αναπτύσουν το μυαλό και επιτρέπουν στα εμπλεκόμενα άτομα να γίνουν πραγματικοί Ευρωπαίοι πολίτες με  κατανόηση στους άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα.