Η κοινοπραξία έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία στη θεματική του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και τη σημασία του σεβασμού και της αποτίμησης στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα στα πλαίσια των εταίρων  με όλους τους εταίρους που προέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Prosveta Foundation – Sofia, Bulgaria (Coordinator)
Center of non formal education AENAO – Greece
Institute Polytechnic of Santarem – Santarém, Portugal
Fundación ALTIUS – España
The Dolj County School Inspectorate – Romania
University of Social Sciences – Poland
Bratya Miladinovi Primary School – Burgas, Bulgaria
54 Secondary School “St. Ivan Rilski” – Sofia, Bulgaria
17 Secondary School “Damyan Gruev” – Sofia, Bulgaria

This image has an empty alt attribute; its file name is new_partners_banner_760x360.jpg


flag_eu_380x256Funding institution: Erasmus+Key Activity 2:
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for school education

ΙΔΡΥΜΑ PROSVETA-SOFIA

Το ίδρυμα PROSVETA της Σόφιας είναι μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2007 ως νομικό πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό δημόσιο όφελος. Αποστολή του είναι να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής εκπαίδευσης και να εργαστεί για να βελτιώσει την ποιότητά της. Στηρίζει την εφαρμογή κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων στη βουλγαρική σχολική εκπαίδευση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Το ίδρυμα της Σόφιας έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. Για τα επτά χρόνια της ύπαρξής του έχει οργανώσει πάνω από 250 εργαστήρια με δασκάλους σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία βασικών θεμάτων που διδάσκονται από την 5η έως και την 12η βαθμίδα. Έχει οργανώσει μια σειρά εργαστηρίων με διευθυντές σχολείων για την εφαρμογή  θεμάτων  που σχετίζονται με αποτελεσματικούς τρόπους σύστασης σχολικών συμβουλίων, για την οικοδόμηση και υποστήριξη της αξιοπιστίας των δημόσιων σχολείων στις τοπικές κοινότητες, κλπ.

Το Ίδρυμα PROSVETA -ΣΟΦΙΑ έχει υπεργολαβία από το Υπουργείο Παιδείας για την εκτέλεση ορισμένων έργων μετά από αυστηρές διαδικασίες  ανοικτού διαγωνισμού σε δύο έργα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού:

“αναλυτική και πληροφοριακή υποστήριξη του επι δοκιμασία μοντέλου επιθεώρησης εκπαίδευσης ” έργο, 2012-2014, BG051PO001-3.2.05 που περιλαμβάνει:

-Ανάλυση και αξιολόγηση του καθορισμένου συστήματος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που έχει επιτευχθεί, όπως προτείνεται στο κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο για επιθεώρηση ·

-Ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιαζόμενου σχεδίου για τη μεθοδολογία του κρατικού εκπαιδευτικού προτύπου επιθεώρησης, τις μεθόδους και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

“δημιουργία εργασιών δοκιμής για συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των αναλφάβητων και κακώς εγγραμμάτων ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών που συμμετέχουν σε μαθήματα αλφαβητισμού και μαθήματα για να κυριαρχήσει το μαθησιακό περιεχόμενο για 5, 6 και 7. Κατηγορίες  “έργο, 2012-2013, BG051PO001-4.3-01

“ανάπτυξη θεμάτων όπως διαδραστικές ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές “, 2013-2014, BG051PO001-4.3.02. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη 80 θεμάτων με διαδραστικές ασκήσεις για την επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών από την 5η έως την 12η βαθμίδα. 10 θέματα με διαδραστικές ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί για κάθε βαθμίδα που είναι προσαρμοσμένα στα στάδια της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των μαθητών.

Οι ειδικοί και συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι έμπειροι στην παροχή εκπαίδευσης σε καθηγητές και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό σεναρίων για αντικείμενα πολυμέσων που ανατίθενται σε εταιρείες πολυμέσων.

Aenao – Greece

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προώθηση της υγείας, με την ευρεία έννοια, και την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ επιστήμης, πολιτισμού και θρησκείας. Καταλαμβάνει μια ομάδα επιστημόνων-εθελοντών και συντονίζεται από έμπειρους επιστήμονες.

Η AENAO έχει ως στόχους:

 • Τηνπροώθησητηςυγείαςμετηδημιουργίαδικτύωνκαιτηνυλοποίησηέργωνπουβασίζονταιστηνμητυπικήμάθηση.
 • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιαθέματαπουαφορούντηνεπιστήμημετηνευρείαέννοια, τονπολιτισμό, τηθρησκείακαιτηνεκπαίδευση.
 • Τηδιεκπεραίωσηεθνικώνκαιδιεθνώνσυνεργασιώνμεαξιόπιστουςπράκτορες, μεσκοπότηνανταλλαγήεμπειριώνκαιβέλτιστωνπρακτικών.
 • Τοσχεδιασμόπρογραμμάτωνπουενθαρρύνουντηνκοινωνικήσυνοχή, προστατεύουνταανθρώπιναδικαιώματακαισέβονταιτοπεριβάλλον.
 • Τηνεξουσιοδότησητωνγυναικώννααναλάβουνπρωτοβουλίεςκαιναβελτιώσουντηνκοινωνικο-οικονομικήτουςκατάσταση.
 • Τηνενίσχυσητωννέωνκαιτηνοικοδόμησητωνπροσωπικώντουςδεξιοτήτων.
 • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιακαινοτόμαπρογράμματακαιδραστηριότητες.
 • Τηνοργάνωσηεκστρατειώνκαιπρωτοβουλιώνπουωφελούντηνκοινωνία.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ στον τομέα της προαγωγής της υγείας (πρόγραμμα «ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ» το οποίο ασχολείται με την πρόληψη του καπνίσματος) κέρδισε το πρώτο βραβείο και έχει προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Επιπλέον τα προγράμματα «CAPTAIN COOK» το οποίο εστιάζει στον υγιεινό τρόπο ζωής και «CRASH TEST REVISED», που ασχολείται με τη διαχείριση συγκρούσεων έγιναν «καλές πρακτικές».

Η ΑΕΝΑΟ είναι ενεργό μέλος του Ιδρύματος «HEALTHY NETWORK», «ORESTIS» και ANNA LINDH FOUNDATION.

Η οργάνωση έχει μεγάλη εμπειρία σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα. Οι θεματικές υλοποιούνται μέσω της μη τυπικής μάθησης.

Το 2008 η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, εισήγαγε μη τυπική εκπαίδευση στις ρυθμίσεις του Πανεπιστημίου. Το έργο είχε πολύ θετικό αντίκτυπο μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου και της μη τυπικής εκπαίδευσης και υιοθετήθηκε ως στρατηγική μέθοδος σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ συνεργάζεται με σχολεία, συλλόγους νεολαίας, δήμους, κέντρα υγείας και τοπικές αρχές και υλοποιεί έργα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων.

IPSantarém – Portugal

Το Πολυτεχνείο Σανταρέμ είναι θεσμός της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριτογενές επίπεδο) που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1979 και αποτελείται από τις ακόλουθες σχολές: Γεωργίας, Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Διαχείρισης, Τεχνολογίας και Υγείας.

Το ανώτερο σχολείο της εκπαίδευσης του Σανταρέμ(ESES)  δημιουργήθηκε από το διάταγμα-νόμος 513-τ/79 της 26ης Δεκεμβρίου ως οργανική ενότητα του Πολυτεχνείου του Σανταρέμ και είναι θεσμός τριτογενούς επιπέδου, με στόχο τη διδασκαλία, την έρευνα, την υπηρεσία στην Κοινότητα και συνεργασία με εθνικές και ξένες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχουν 696 φοιτητές, λειτουργεί και εκπαιδεύει φοιτητές στον  Πρώτο Κύκλο της Βασικής Εκπαίδευσης, την Παιδική Εκπαίδευση, την Κοινωνική Εκπαίδευση, την Πολιτιστική Εμψύχωση και την Κοινοτική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία Πολυμέσων και Εικαστικών Τεχνών και Πολυμέσων.

Το ESES επικεντρώνεται επίσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την κάλυψη των επαγγελματικών, αστικών και πολιτισμικών αναγκών που γίνονται αισθητές σε όλη τη ζωή και στην κοινωνία. Το σχολείο μας προωθεί καινοτόμες πρακτικές για εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων σε διάφορους τομείς, π.χ. τέχνες, ΤΠΕ, Πολυμέσα, διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ άλλων.

Το ESES εχει προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματα Leonardo da Vinci και Erasmus + και πολλά άλλα ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα. Η σχολική κοινότητα θεωρεί ότι η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus + παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθούν προϊόντα και να αποκτηθούν  εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντες,  αναπτύσουν το μυαλό και επιτρέπουν στα εμπλεκόμενα άτομα να γίνουν πραγματικοί Ευρωπαίοι πολίτες με  κατανόηση στους άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα.

Fundación ALTIUS – España

Altius Foundation is a non-profit organization set up in 2002. The Foundation promotes diverse initiatives on education, training, employment, social integration and cooperation for development. Altius is a key actor in terms of promoting and enabling youth participation in social life, focusing on needs of disadvantaged people.

The Foundation is hosting a Europe Direct Information Centre (EDIC) supported by the EC. Main aim is to bring EU closer to the citizens giving information, advice and assistance on EU´s policies and programmes.

Altius carries out important programmes to promote volunteering:

– 1 kilo of Help (http://1kilodeayuda.org) works over 15 years supported by more than 200 volunteers, introducing a novel concept of solidarity: the ability to help every day of the year in a simple way.

– I cook employment (http://yococinoempleo.org), providing job opportunities and training, and also food to cover basic needs of job seekers, supported by over 100 volunteers.


The Dolj County School Inspectorate – Romania

The School Inspectorate is a public institution which provides guidance activities, coordination and control based on the highest professional standards for education and training institutions.

The main role of the School Inspectorate is to contribute to the quality of educational services, continuous improvement and efficiency of the regional and/or national education system and its compatibility with European systems.

 • coordinates all public and private educational activities from all the schools of Dolj county: pre-primary, primary, secondary and post-secondary;
 • promotes the national educational strategy in our own county;
 • is based on strategic communication between the Romanian Ministry of Education and all the schools from our county;
 • ensures the quality of the educational process;
 • supports the institutional development of schools for consolidating their autonomy, in accordance with the national standards;
 • implements the decisions and procedures that are taken at national level in our county.

University of Social Sciences – Poland

University of Social Sciences is the largest private educational institution in Poland, with more than 25 years of experience. It is the most popular non-public university in Poland according to the Ministry of Science and Higher Education. It provides high-quality education to students from all over the world. The University offers a wide range of Bachelor’s and Master’s programs. Its offer also includes MBA and PhD studies and a unique American Master’s degree program in cooperation with Clark University.

The University’s goal is to equip students and graduates with specialist knowledge and practical skills needed in the 21st century’s labor market, both at the local and international levels. Therefore, all of its programs are developed in close cooperation with partner companies and institutions and provide students with an opportunity to participate in internship programs and various projects in a real-world business environment. The University’s educational programs reflects the needs of the rapidly changing world. Up-to-date majors: International Business Management, Computer Science, International Tourism and Hospitality Management and many others.

Without doubt, its well-equipped didactic and research facilities are the University’s strong point. They enable efficient teaching and make it possible to carry out various scientific and research projects. What distinguishes its premises is its modern and functional design. What’s more, The University is conveniently located in the centre of the major cities: Warsaw, Lodz and Cracow and a branch campus in London.

University of Social Sciences also offers assistance of the Student Career Centre, student exchange within the Erasmus+ program and bilateral agreements with prestigious partner universities all over the world and others additional activities, including sports, getting acquainted with the Polish culture, sight-seeing, student events and competitions.