Konsorcjum projektu utworzono z uwzględnieniem doświadczenia partnerów w przedmiotowej dziedzinie i powiązanych działaniach, a także w odniesieniu do idei poszanowania i doceniania odmienności i różnorodności w kontekście poszczególnych krajów partnerskich, z których każdy to kraj graniczny UE.

Fundacja Prosveta – Sofia, Bułgaria (Koordynator)

Centrum Edukacji Pozaformalnej AENAO — Grecja

Instytut Politechniczny w Santarém — Santarém, Portugalia

Fundacja ALTIUS — Hiszpania

Inspektorat Szkolny Okręgu Dolj — Rumunia

Społeczna Akademia Nauk— Polska

Szkoła Podstawowa im. Braci Miładinow — Burgas, Bułgaria

54. Liceum im. św. Jana Rilskiego — Sofia, Bułgaria

17. Liceum im. Damyana Grueva — Sofia, Bułgaria


flag_eu_380x256Funding institution: Erasmus+Key Activity 2:
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for school education

Fundacja Prosveta — Sofia

Fundacja Prosveta z siedzibą w Sofii to organizacja pozarządowa typu non-profit. Została założona w 2007 r. jako niepubliczny podmiot prawny i organizacja pożytku publicznego. Misją fundacji jest wspieranie modernizacji oświaty oraz działania zmierzające do poprawy jakości edukacji w Bułgarii. Fundacja wspiera implementację wiodących europejskich i światowych standardów w bułgarskim systemie edukacji poprzez różne inicjatywy.

Fundacja Prosveta w Sofii ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i seminariów zwiększających świadomość uczestników. Przez siedem lat działalności fundacja zorganizowała ponad 250 warsztatów dla nauczycieli, w trakcie których poruszano aktualne problemy związane z procesami nauczania i uczenia się w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także wdrażano nowoczesne metodologie nauczania przedmiotów podstawowych dla klas 5–12. Organizowano również liczne warsztaty dla dyrektorów szkół, dotyczące takich kwestii jak odpowiednie gospodarowanie przyznanym budżetem, skuteczne metody pracy rad pedagogicznych, budowanie i wspieranie wiarygodności szkół publicznych w lokalnych społecznościach itp.

Fundacja Prosveta w Sofii, na mocy umowy zawartej z bułgarskim Ministerstwem Edukacji, realizuje szereg projektów wyłonionych w drodze otwartego przetargu w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”:

Projekt „Wsparcie analityczne i informacyjne dla aprobaty modelu przeprowadzania kontroli w szkołach”, 2012–2014, BG051PO001-3.2.05, obejmujący:

— Analizę i ocenę ustalonego systemu kryteriów i wskaźników oceny osiągniętej jakości nauczania zgodnie z krajowymi wytycznymi dot. standardów przeprowadzania kontroli w szkołach;

— Analizę i ocenę projektowanych krajowych standardów dot. metodologii, metod i narzędzi przeprowadzania kontroli w szkołach.

Projekt „Opracowywanie zadań testowych w celu bieżącej analizy i oceny rezultatów edukacyjnych osób niepiśmiennych oraz osób o słabo rozwiniętych umiejętnościach czytania i pisania w wieku powyżej 16 lat, które uczestniczą w kursach rozwoju tych umiejętności w celu opanowania treści edukacyjnych dla klas 5, 6 i 7”, 2012–2013, BG051PO001-4.3-01.

Projekt „Rozwój tematów obejmujących interaktywne ćwiczenia z doradztwa zawodowego dla uczniów”, 2013–2014, BG051PO001-4.3.02. Projekt ma na celu rozwój 80 tematów obejmujących interaktywne ćwiczenia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas 5–12. Dla każdej klasy opracowano po 10 tematów z interaktywnymi ćwiczeniami, które dostosowano odpowiednio do poszczególnych etapów rozwoju kariery uczniów.

Specjaliści i podmioty stowarzyszone, z którymi współpracujemy, mają doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla nauczycieli oraz opracowywaniu treści edukacyjnych dla wszystkich etapów edukacji szkolnej, jak również scenariuszy ćwiczeń multimedialnych, których realizację powierza się firmom zewnętrznym.


Aenao — Grecja

Organizacja pozarządowa A.E.N.A.O. została założona w 2006 r. w Salonikach w celu promocji zdrowia w szerokim rozumieniu oraz działania na rzecz dialogu między nauką, kulturą a religią. W jej skład wchodzi grupa naukowców-woluntariuszy, których działania są koordynowane przez bardziej doświadczonych kolegów.

Cele AENAO to:

 • Promocja zdrowia poprzez tworzenie sieci kontaktów i realizację projektów opartych na metodologii edukacji pozaformalnej oraz uczeniu się poprzez doświadczenie.
 • Społeczne kampanie informacyjne dotyczące kwestii związanych z nauką w szerokim rozumieniu oraz kulturą, religią i edukacją.
 • Podejmowanie krajowej i międzynarodowej współpracy z wiarygodnymi podmiotami w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Opracowywanie programów na rzecz spójności społecznej, ochrony praw człowieka i poszanowania środowiska naturalnego.
 • Wspieranie kobiet w podejmowaniu inicjatyw i poprawie ich pozycji społecznej i ekonomicznej.
 • Wspieranie młodych ludzi w nabywaniu i rozwoju umiejętności personalnych.
 • Informacyjne kampanie społeczne dotyczące innowacyjnych działań i programów.
 • Organizowanie kampanii i inicjatyw na rzecz społeczeństwa.

Organizacja AENAO ma duży dorobek edukacyjny w dziedzinie promocji zdrowia (projekt „Addicted to Life” —„Uzależnieni od życia” dotyczący zapobiegania uzależnieniu od palenia tytoniu zdobył pierwszą nagrodę i zalecono włączenie go do szkolnej podstawy programowej).

Ponadto projekt „Captain Cook („Kapitan Cook”) dotyczący zdrowego stylu życia oraz projekt „Crash Test Revised” („Test zderzeniowy po korekcie”) dotyczący radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych uznano za „najlepsze praktyki”.

Organizacja AENAO to również aktywny członek „Healthy Network” („Sieci kontaktów na rzecz promocji zdrowia”), współpracujący z organizacją „ORESTIS” oraz fundacją Anny Lindh.

AENAO ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W swoich działaniach wykorzystuje metodologię uczenia się poprzez działanie, w oparciu o edukację pozaformalną.

W 2008 r. AENAO zrealizowała projekt pilotażowy polegający na wdrożeniu edukacji pozaformalnej w środowisku uniwersyteckim. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród studentów, a edukacja pozaformalna została zaadaptowana jako strategiczny element studiów magisterskich na kierunkach ścisłych.

Organizacja AENAO współpracuje ze szkołami, klubami młodzieżowymi, władzami miejskimi, ośrodkami zdrowia i samorządami w ramach realizacji projektów wychodzących naprzeciw potrzebom określonych grup docelowych.


IP Santarém — Portugalia

Instytut Politechniczny w Santarém to publiczna uczelnia wyższa, założona w 1979 r. Składa się z następujących wydziałów: Rolnictwa, Sportu, Edukacji, Zarządzania i Technologii oraz Zdrowia.

Wyższa Szkoła Edukacji w Santarém (ESES) została utworzona na mocy ustawy nr 513-T/79 z dnia 26 grudnia jako jednostka organizacyjna Instytutu Politechnicznego w Santarém. Jest to uczelnia wyższa zajmująca się nauczaniem, pracami badawczymi, działaniami na rzecz społeczeństwa oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Uczęszcza do niej 696 studentów. Aktualnie uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunkach: edukacja podstawowa, edukacja wieku dziecięcego, edukacja społeczna, animacja kulturowa i edukacja na rzecz społeczności, edukacja i komunikacja multimedialna oraz sztuka wizualna i multimedia.

Ponadto ESES, wychodząc naprzeciw potrzebom zawodowym, społecznym i kulturowym współczesnego społeczeństwa, organizuje odpowiednie kursy i szkolenia. Nasza szkoła promuje innowacyjne praktyki do wykorzystania przez nauczycieli na każdym szczeblu edukacji, w dziedzinach takich jak: sztuka, technologie informacyjne i komunikacyjne, multimedia, komunikacja międzykulturowa i wiele innych.

ESES wykorzystuje wcześniejsze doświadczenie zdobyte dzięki uczestnictwu w projektach Leonardo da Vinci i Erasmus+ oraz wielu innych krajowych i europejskich programach. Nasza szkolna społeczność uważa, że zaangażowanie w program Erasmus+ to szansa na rozwój produktów i zdobycie doświadczenia, które pozwoli poszerzyć horyzonty i rozwinąć zdolności intelektualne, dzięki czemu uczestnicy programu będą mogli stać się prawdziwymi obywatelami Europy, posiadającymi wiedzę o innych kulturach i systemach edukacji.


Fundacja ALTIUS — Hiszpania

Fundacja Altius to organizacja non-profit założona w 2002 r. Fundacja promuje różnorodne inicjatywy związane z edukacją, szkoleniami, zatrudnieniem, integracją społeczną i współpracą na rzecz rozwoju. Altius to jedna z najważniejszych instytucji, które angażują się w działania promocyjne i oferują wsparcie młodym ludziom, aby mogli oni uczestniczyć w życiu społecznym. Dotyczy to w szczególności osób ze środowisk defaworyzowanych.

Przy fundacji działa również Europejski Punkt Informacyjny (Europe Direct Information Centre — EDIC) wspierany przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest przybliżenie UE zwykłym obywatelom poprzez udzielanie informacji, porad i wsparcia w kwestiach związanych z polityką i programami UE.

Fundacja Altius realizuje też ważne programy promocji wolontariatu:

– Program „1 Kilo of Help” („Kilogram Pomocy”) (http://1kilodeayuda.org) jest realizowany od 15 lat, we współpracy z ponad 200 wolontariuszami. Wprowadza on nowatorskie pojęcie solidarności jako możliwości codziennej pomocy w prosty sposób.

– Program „I cook employment” („Gotowane zatrudnienie”)http://yococinoempleo.org), oferujący pracę i szkolenia, jak również podstawowe wyżywienie. W programie bierze udział ponad 100 woluntariuszy.


Inspektorat Szkolny Okręgu Dolj — Rumunia

Inspektorat Szkolny to instytucja publiczna odpowiedzialna za doradzanie innym instytucjom edukacyjnym, koordynowanie ich pracy i kontrolowanie ich w oparciu o najwyższe standardy zawodowe.

Głównym zadaniem Inspektoratu Szkolnego jest działanie na rzecz świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz ciągłe udoskonalanie i usprawnianie regionalnego i/lub krajowego systemu edukacji, tak aby był spójny z systemami europejskimi. Inspektorat:

 • koordynuje wszystkie działania edukacyjne podejmowane przez publiczne i prywatne szkoły i przedszkola w okręgu Dolj — zarówno na poziomie edukacji podstawowej, jak i ponadpodstawowej;
 • promuje narodową strategię edukacyjną w swoim kraju;
 • odpowiada za komunikację strategiczną między rumuńskim Ministerstwem Edukacji a wszystkimi szkołami w okręgu;
 • zapewnia wysoką jakość procesu edukacyjnego;
 • wspiera rozwój instytucjonalny szkół w celu umocnienia ich autonomii zgodnie z krajowymi normami;

wdraża decyzje i procedury ustanawiane na poziomie krajowym.


Społeczna Akademia Nauk— Polska

Społeczna Akademia Nauk to największa prywatna instytucja edukacyjna w Polsce, posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest to najpopularniejsza niepubliczna uczelnia wyższa w kraju. Zapewnia wysokiej jakości edukację studentom z całego świata. Akademia oferuje szeroki wybór kierunków studiów licencjackich i magisterskich. W swojej ofercie ma również studia MBA i studia doktoranckie oraz wyjątkowe amerykańskie studia magisterskie, realizowane we współpracy z Clark University.

Celem uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy XXI w. — zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego wszystkie kierunki studiów są opracowywane w ścisłej współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi, tak aby studenci mogli odbywać staże i uczestniczyć w różnych projektach w prawdziwym środowisku biznesowym. Programy edukacyjne SAN odzwierciedlają potrzeby gwałtownie zmieniającego się świata. Nowoczesne kierunki studiów: międzynarodowe zarządzenie w biznesie, informatyka, zarządzanie w międzynarodowej turystyce i hotelarstwie oraz wiele innych.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że uczelnia jest dobrze przygotowana pod względem dydaktycznym, a jej ośrodki badawcze to jeden z jej najmocniejszych atutów. Takie zaplecze umożliwia skuteczne nauczanie, jak również realizację różnorodnych projektów naukowych i badawczych. Budynki uczelni cechuje nowoczesny, funkcjonalny design. Są one dogodnie usytuowane w centrach największych polskich miast: Warszawie, Łodzi i Krakowie. Akademia posiada też filię w Londynie.

Społeczna Akademia Nauk oferuje również usługi doradztwa zawodowego, świadczone przez Akademickie Biuro Karier, oraz wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ i umów dwustronnych z prestiżowymi uczelniami partnerskimi na całym świecie, a także inne, dodatkowe zajęcia, w tym zajęcia sportowe, zapoznanie z polską kulturą, zwiedzanie oraz konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów.