Проектът „Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“ (ME-YOU-US) е резултат от експертизата и опита на съмишленици от различни сектори на образованието, които вярват, че всеки човек е уникален, еднакво достоен и има право да живее според своите вярвания, обичаи и установени правила за поведение. Днешна Европа е доста по-различна от това, което е била преди 5 години. Глобализацията и миграцията събраха хора от различен етнически произход, религиозен произход, вярвания, традиции и езици. Но споделянето на общо пространство не води автоматично до преодоляване на границите на исторически конституираните общности; не води задължително към отваряне към другостта. Глобализацията и миграцията по-скоро доведоха до обратното: националистически и ксенофобски политически партии се появяват и получават обществена подкрепа в много страни от ЕС, включително шестте партньорски държави.

Имайки предвид последните събития и тенденции на развитие в Европа, ние стигнахме до идеята да стартираме проект, който ще осигури подкрепа на учителите в тяхната мисия да научат учениците да живеят с новите реалности в Европа – не само да приемат многообразието от хора и концепции., но да го оценяват като възможност, чрез която можем да се учим един от друг, за да изградим по-силни и по-динамични общества.

Проектът „Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“ има за цел да обучи учениците на възраст от 11 до 14 години да бъдат по-отворени, по-толерантни и съпричастни, да научат кои са основните човешки права и да придобият умения и навици как да живеят в общност, в която всички се чувстват ценни и приети такива каквито са, ще се научат кои са техните права и задължения като граждани. За постигането на тези цели ще осигурим подкрепа за учителите – втората ни основна целева група. Те ще получат достъп до наръчник с описания на занятия, които могат да провеждат с учениците, както и многобройни атрактивни електронни ресурси и ще бъдат включени в обучения, за да придобият умения за провеждане на занятия с учениците си, използвайки наръчника и електронните ресурси..

Ще бъде създаден уебсайт на проекта, който ще се поддържа иктуализира редовно на 7 езика (английски и майчините езици на партньорите). Всички интелектуални продукти ще бъдат налични със свободен достъп на уебсайта на съответната езикова версия.

Във фазата на изпълнение на проекта ще участват около 7200 ученици от Полша, Испания, Румъния, България, Португалия и Гърция. Те ще бъдат включени в занятията, използващи Наръчника и електронните ресурси. Учениците по проект „Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“ ще участват в регулярни занятия през две учебни години (2019/20 и 2020/21) на месечна база.